Sunday, July 24, 2011

我M的舞踏步 踢步 踮步 转圈 慢慢快 顿点 蹲点

有时不就像一起舞一首曲子.

不过 我的是
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

芭蕾舞. 最多我帮忙穿上芭蕾舞鞋 再系上漂亮的蝴蝶结. wheee ^_^


0 comments:

Sunday, July 24, 2011

我M的舞踏步 踢步 踮步 转圈 慢慢快 顿点 蹲点

有时不就像一起舞一首曲子.

不过 我的是
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

芭蕾舞. 最多我帮忙穿上芭蕾舞鞋 再系上漂亮的蝴蝶结. wheee ^_^


0 comments:

 

Blog Template by YummyLolly.com
Sponsored by Free Web Space